Paslaugų sąlygos

VšĮ „BALZEKAS TENNIS“ Paslaugų sąlygos

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "BALZEKAS TENNIS"
PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

I. SĄVOKOS
1.1. Klientas – tai asmuo, kuriam pagal sutartį su Paslaugų teikėju dėl nustatyto laikotarpio abonemento ar individualių/grupinių treniruočių, yra faktiškai teikiamos nurodytoje sutartyje numatytos Paslaugos. Sutartyse Klientais gali būti įvardinami nepilnamečiai asmenys (vaikai).
1.2. Paslaugos – tai Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos, kurias sudaro teniso pamokos ir sporto užsiėmimai, bei papildomos paslaugos, tokios kaip individualios, grupinės treniruotės ir kt., kurias Paslaugų gavėjas užsako papildomu/atskiru susitarimu.
1.3. Paslaugų gavėjas – tai asmuo, kuris sudaro sutartį su Paslaugų teikėju dėl nustatyto laikotarpio abonemento ar individualių/grupinių treniruočių, suteikiančių teisę jam ir/arba jo atstovaujamam asmeniui naudotis atitinkamai įsigytomis paslaugomis.
1.4. Paslaugų teikėjas – VšĮ „BALZEKAS TENNIS“, juridinio asmens kodas: 305229956, buveinės adresas: Vilties g. 11, Kuprioniškės, Vilniaus r. sav., Tel. Nr.: +370 681 49989, El. Paštas: info@balzekastennis.lt.
1.5. Sutartis – Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo sudaryta sutartis, kuria Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugą, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja apmokėti Paslaugą bei laikytis kitų sutartyje sulygtų sąlygų.
1.6. Svetainė – tai Paslaugų teikėjo administruojama intereneto svetainė www.balzekastennis.lt, kurioje pateikiama aktuali informacija susijusi su teikiamomis Paslaugomis bei sudaroma galimybė įsigyti Paslaugas.
1.7. Taisyklės – tai šios paslaugų teikimo taisyklės, kurios nustato Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo bei Kliento teises bei pareigas. Taisyklės yra šalių sutartinių santykių dalis. Taisyklių aktuali redakcija yra pateikiama Svetainėje. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams arba esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Paslaugų teikėjas turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjęs Paslaugų gavėjus Svetainėje.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Paslaugų teikėjo parduodamos paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Paslaugų teikėjo dokumentais, taip pat Paslaugų teikėjui taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, kurie naudojasi Paslaugų teikėjo parduodamomis Paslaugomis, įsigydami jas tiek Svetainėje tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikėjo parduodamų Paslaugų teikimo vietoje.
2.2. Visais atvejais laikoma, jog Paslaugų gavėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis joms pritaria ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis, jeigu su Paslaugų teikėju sudaro Sutartį. Tais atvejais, kai Paslaugų gavėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nesudaryti Sutarties ir nesinaudoti Paslaugomis, priešingu atveju laikoma, jog Paslaugų gavėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su šiomis Taisyklėmis. Paslaugų gavėjas suteikdamas teisę Klientui (tais atvejais kai Klientas ir Paslaugų gavėjas nėra tas pats asmuo) naudotis Paslaugų gavėjo įsigytomis Paslaugomis yra pats atsakingas už Klientą ir jo patiriamą ar jo padarytą žalą, bei savo rizika privalo užtikrinti, kad tokie Klientai būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių.
2.3. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Paslaugų gavėjui jo patirtos žalos, jei Paslaugų gavėjas ir/arba Klientas nesilaiko savo įsipareigojimų ir/ar Taisyklių sąlygų.

III. PASLAUGŲ PIRKIMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA
3.1. Paslaugų gavėjui sudarant sutartį su Paslaugų teikėju turi būti nurodomi teisingi asmeniniai Paslaugų gavėjo ir/arba Kliento duomenys. Pasikeitus nurodytiems duomenims, Paslaugų gavėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Paslaugų teikėją.
3.2. Visos Sutartys Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Fizinės (popierinės) Sutartys gali būti sudaromos tik Paslaugų teikėjo parduodamų Paslaugų teikimo vietoje.
3.3. Paslaugų gavėjas už įsigytas Paslaugas bei kitus Sutartyje nurodytus mokesčius įsipareigoja sumokėti iki Paslaugos suteikimo, jeigu Sutartyje nėra nustatyta kitaip.
3.4. Jeigu Paslaugų gavėjas už įsigytas Paslaugas bei kitus Sutartyje nurodytus mokesčius nesumoka laiku, Paslaugų teikėjas turi teisę neteikti Paslaugų.
3.5. Paslaugų teikimo grafikai sudaromi prieš Paslaugų teikimą ir gali būti koreguojami bendru Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo susitarimu, atsižvelgiant į Kliento pažangą ir vyriausiojo trenerio vertinimą.
3.6. Paslaugos teikimo grafikas nėra keičiamas ir Paslaugos kaina nėra mažinama šiais atvejais:
3.6.1. Paslaugos nesuteikiamos kai jų suteikimas sutampa su valstybinės šventės diena;
3.6.2. Klientas dėl ligos, traumos ar kitų individualių aplinkybių nesinaudoja Paslaugomis;
3.6.3. Paslaugos teikimas yra negalimas dėl Kliento veiksmų nesuderinamų su Sutartimi, Taisyklėmis ar Paslaugų teikėjui taikomų teisės aktų reikalavimais.
3.7. Sutartis dėl Paslaugų gavėjo įsigytų Paslaugų įsigalioja nuo Sutarties sudarymo dienos ir galioja iki Sutartyje nurodyto termino.
3.8. Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik Sutartyje nustatytais būdais ir sąlygomis.

IV. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Paslaugų teikėjas turi teisę:
4.1.1. paslaugų teikimui pasitelkti trečiuosius asmenis;
4.1.2. neteikti Paslaugų arba sustabdyti/nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu:
4.1.2.1. su Paslaugų teikimu susijusios mokėtinos sumos nėra apmokėtos laiku;
4.1.2.2. Klientas pažeidžia visuotinai priimtinas elgesio taisykles, nesilaiko Taisyklių bei trenerio nurodymų, savo veiksmais kelia riziką savo, kitų asmenų ir/ar turto saugumui.
4.1.3. informuoti Paslaugų gavėją ir/arba Klientą apie Paslaugų teikėjo organizuojamus teniso turnyrus, stovyklas ir kitus renginius, kuriuose turi galimybę dalyvauti Klientas;
4.1.4. tuo atveju, jeigu Klientas yra nepilnametis ir būdamas Paslaugų teikėjo žinioje patiria traumą ar bet kokį sveikatos sužalojimą ar kilus kitoms neatidėliotinoms aplinkybėms Paslaugų teikėjas turi susisiekti su Paslaugų gavėju (Kliento tėvais/atstovais) Sutartyje nurodytais kontaktais. Paslaugų teikėjui nepavykus susisiekti su Paslaugų gavėju ar Paslaugų teikėjui nusprendus, kad nepilnamečiui Klientui būtina neatidėliotina medicininė pagalba, Paslaugų teikėjas turi teisę pats organizuoti/suteikti pirmąją medicininę pagalbą, kreiptis į gydymo įstaigą dėl būtinos medicininės pagalbos/tolimesnio gydymo nepilnamečiui Klientui suteikimo iki atvyks Paslaugos gavėjas. Paslaugos teikėjas turi teisę savarankiškai spręsti medicinos pagalbos organizavimo klausimus;
4.1.5. Paslaugų teikėjas turi teisę pats organizuoti/suteikti pirmąją medicininę pagalbą, kreiptis į gydymo įstaigą dėl būtinos medicininės pagalbos/tolimesnio gydymo, kad būtų apsaugoti gyvybiniai Kliento interesai, kai Klientas dėl fizinių ar kitų priežasčių negali duoti sutikimo;
4.1.6. nutraukti Svetainės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo;
4.1.7. vaizdo ir garso priemonėmis fiksuoti Paslaugų teikimą ir viešinti šią medžiagą tokiu būdu populiarindamas sporto šaką ir teikiamas Paslaugas (ši Paslaugų teikėjo teisė gali būti apribota atskiru Paslaugų gavėjo ir/arba Kliento prašymu).
4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
4.2.1. užtikrinti kokybiškų Paslaugų teikimą Klientui;
4.2.2. skelbti Paslaugų teikimo grafikus iki faktinio Paslaugų teikimo;
4.2.3. skirti trenerį ar trenerius Kliento sportinių gebėjimų ugdymui;
4.2.4. teikti visokeriopą informaciją Paslaugų gavėjui ir/arba Klientui apie teikiamas Paslaugas;
4.2.5. aprūpinti Klientą pagrindiniu inventoriumi, išskyrus aprangą, avalynę ir teniso raketę, kuriais Klientas turi pasirūpinti savarankiškai;
4.2.6. užtikrinti galimybę laikytis asmens higienos;
4.2.7. Paslaugų gavėjo ir/arba Kliento pageidavimu pastariesiems teikti informaciją apie Kliento rezultatus ir pasiekimus.

V. PASLAUGŲ GAVĖJO/KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Paslaugų gavėjas/Klientas turi teisę:
5.1.1. susipažinti su Paslaugomis, t.y. kainomis, organizavimo tvarka, Paslaugų teikimo grafikais ir kt.;
5.1.2. gauti informaciją apie Kliento rezultatus ir pasiekimus;
5.1.3. gauti visą aktualią informaciją susijusią su Paslaugomis.
5.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
5.2.1. supažindinti Klientą su šiomis Taisyklėmis;
5.2.2. laiku mokėti už Paslaugas ir vykdyti kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;
5.2.3. užtikrinti, kad Klientas Paslaugos teikimo metu būtų sveikas ir neturintis sveikatos sutrikimų ar kitų problemų, kurios galėtų įtakoti paties Kliento ir kitų aplinkinių saugumą treniruotėse ar gebėjimą atlikti sporto užduotis;
5.2.4. informuoti Paslaugų teikėją apie sveikatos būklės pakitimus, susijusius su fizine veikla;
5.2.5. užtikrinti Kliento priežiūrą, jeigu pastarasis yra nepilnametis, iki ir po Paslaugų suteikimo;
5.2.6. netrukdyti Paslaugų teikimui.
5.3. Klientas įsipareigoja:
5.3.1. laikytis šių Taisyklių, visuotinai priimtinų elgesio taisyklių, trenerio nurodymų;
5.3.2. elgtis tinkamai su kitais asmenimis, savo elgesiu nekelti grėsmės kitų asmenų saugumui ir turtui;
5.3.3. Paslaugų teikimo metu turėti sportinę aprangą, įskaitant tenisui skirtą saugią avalynę (traumų prevencija) bei teniso raketę, gėrimo indą (gertuvę);
5.3.4. atsakingai naudotis Paslaugų teikėjo inventoriumi, nepadaryti žalos kitam Paslaugų teikėjo ar trečiųjų asmenų turtui;
5.3.5. laikytis higienos reikalavimų;
5.3.6. informuoti Paslaugų teikėją apie sveikatos būklės pakitimus, susijusius su fizine veikla.

VI. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
6.1. Klientai Paslaugomis gali naudotis tik Paslaugų teikimo grafike nustatytu laiku.
6.2. Pasibaigus Paslaugų teikimo grafike nustatytam laikui Klientai privalo nedelsiant palikti aikšteles/patalpas kuriose treniravosi.
6.3. Klientams Paslaugų teikimo metu draudžiama:
6.3.1. naudotis Paslaugomis dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;
6.3.2. vaikščioti po kitų Klientų/lankytojų žaidimo/treniruočių zonas, kai vyksta žaidimas/treniruotė;
6.3.3. įsinešti ir vartoti maisto produktus, gaiviuosius gėrimus/vandenį dūžtančioje taroje (rekomenduojama plastikinė tara), alkoholinius gėrimus, taip pat rūkyti ar vartoti tabako gaminius;
6.3.4. naudotis ir treniruotis sugedusiais ar netvarkingais įrenginiais. Apie pastebėtą įrenginio gedimą nedelsiant privalo informuoti trenerį ir/arba Paslaugų teikėją;
6.3.5. lankytis neblaiviems asmenims, rėkauti švilpauti, keiktis, šiukšlinti, spjaudyti ant grindų, lipti ant konstrukcijų, turėklų, dekoracijų, daužyti sporto inventorių ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitaip gadinti turtą ar trukdyti kitiems asmenims;
6.3.6. lankytis asmenims su gyvūnais; asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų asmenų sveikatai ir/ar gyvybei;
6.3.7. trukdyti kitiems Klientams/lakytojams.
6.4. Paslaugų teikėjas Paslaugos teikimui gali pasitelkti kitus trečiuosius asmenis, kurie gali numatyti papildomus reikalavimus susijusius su Paslaugomis. Apie papildomus reikalavimus informuoja Paslaugos teikėjas ir/arba pastarojo pasitelktas trečiasis asmuo.

VII. ATSAKOMYBĖ
7.1. Paslaugos gavėjas atsakingas už nuostolius, padarytus Paslaugų gavėjo ir/arba Kliento Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims ir/ar jų turtui.
7.2. Paslaugų teikėjas neprisiima rizikos ir atsakomybės dėl Kliento sveikatos būklės, traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų Paslaugų teikimo metu. Paslaugų gavėjas ir/arba Klientas supranta, kad tai yra aktyvi fizinė veikla, susijusi su padidinta traumų atsiradimo rizika, ir prisiima visą su tuo susijusią riziką.
7.3. Paslaugų teikėjas neatsako už jo ir/ar pasitelktų trečiųjų asmenų Paslaugų teikimo vietose paliktus daiktus. Visišką atsakomybę už savo daiktų priežiūrą prisiima Paslaugų gavėjas ir/arba Klientas.

VIII. DUOMENŲ APSAUGA
8.1. Asmens duomenys tvarkomi pagal Paslaugų teikėjo galiojančią asmens duomenų apsaugos politiką, kuri skelbiama Svetainėje (toliau - Privatumo politika).
8.2. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti prieš sudarant sutartį. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neatskleisti Paslaugų gavėjo ir/arba Kliento asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus trečiuosius asmenis pasitelktus Paslaugų teikimui.
8.3. Informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims galimas tik Privatumo politikoje nustatytais atvejais ir tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant, kai to teisėtai reikalauja valstybės institucijos, būtina užtikrinti šių Taisyklių laikymąsi, apginti Paslaugų teikėjo teises, nuosavybę ar užtikrinti jo, Paslaugų gavėjų ir/arba Klientų bei visuomenės apsaugą.
8.4. Paslaugų teikėjas turi teisę tikslinti Paslaugų gavėjo pateiktus asmens duomenis.
8.5. Paslaugų teikėjui Svetainėje pateikti duomenys apie Paslaugų gavėją ir/arba Klientą yra naudojami Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.6. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Svetainėje.
8.7. Paslaugų gavėjas ir/arba Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, Kliento naudojimosi Paslaugomis faktą Paslaugų teikėjas vertina kaip naujos Taisyklių redakcijos sąlygų priėmimą.
8.8. Paslaugų gavėjas ir/arba Klientas sutinka su tuo, kad Paslaugų teikėjas turi teisę siųsti Paslaugų gavėjui ir/arba Klientui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu arba pateikti norimą informaciją Svetainėje.
8.9. Paslaugų teikėjas teikdama Paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitais galiojančiais teisės aktais.
8.10. Bet kokie Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo ir/arba Kliento ginčai, nesutarimai ar pretenzijos yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus miesto apygardos teismą. Neteisminio ginčų sprendimo subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tarnyba@vvtat.lt, +370 5 2626751, www.vvtat.lt).

X. MOKĖJIMŲ SURINKIMAS.
9.1 Kiekvienas filialas yra administruojamas skirtingų įmonių todėl už mokėjimų surinkimą yra atsakingos šios įmonės:
* Už Baltic tennis bei Delfi filialus yra atsakinga įmonė : Teniso Klubas "Balzekas Tennis School", įmonės kodas : 302317340
* Už M7 tennis yra atsakinga įmonė : BALZEKAS TENNIS, VšĮ, įmonės kodas : 305229956
* Už mano.bank arena yra atsakinga įmonė : Balžeko teniso akademija, VšĮ, įmonės kodas : 304914658
Slapukų naudojimas
Mes naudojame slapukus! Privatumo politika